• Koulutettu hieroja Keravan sekä Uudenmaan alueella

  - soita Kehostajalle p. 040 757 2011

 • Tietosuojaseloste

 • Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

   

  1. Rekisterinpitäjä

  Kehostaja

  Osoite: Kalevankatu 29 D 56, 04230 Kerava

  Puhelin: +358 40 757 2011

   

  2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

  Henri Saarenpää

  Puhelin +358 40 757 2011

  Sähköposti etunimi.sukunimi@kehostaja.fi

   

  3. Rekisterin nimi

  Kehostajan yhteydenotto- ja palauterekisteri

   

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Yhteydenottolomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan Kehostajan yhteydenotto- ja palauterekisteriin. Rekisteriin tallennetaan lomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan yhteydenottoon ja palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Lomakkeella antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

   

  5. Rekisterin tietosisältö

  Yhteydenotto- ja palauterekisterin keräämisen yhteydessä kysytään seuraavat tiedot:

   

  Nimi

  Osoite

  Sähköposti

  Puhelinnumero

   

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteri koostetaan Kehostajan verkkolomakkeen kautta viestin lähettäneiden henkilöiden itse antamista tiedoista.

   

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Palautejärjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee myös Kehostajan käyttämiä alihankkijoita.

   

  9. Tarkastusoikeus

  Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

  Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran kahdessa vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.  10. Oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistoa

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.